GDPR

Vaše údaje spracúvame v súlade s účinnou legislatívou o ochrane osobných údajov . Vaše osobné údaje spoločnosť CRUIZEER s.r.o. spracúva v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov  a o voľnom pohybe takýchto údajov  (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Všetky informácie ohľadom spracovania a nakladania s vašimi osobnými údajmi nájdete nižšie.

Obsah:

 1. CRUIZEER s.r.o.
 2. Ako a aké osobné údaje spracúvame
 3. Dôvody spracúvania osobných údajov
 4. Právny základ na spracúvanie údajov v rámci Nariadenia a Zákona
 5. Kto má prístup k vašim osobným údajom
 6. Ako dlho máme prístup k vaším údajom
 7. Vaše práva spojené s naším spracúvaním vašich údajov
 8. Kontaktné informácie

1. CRUIZEER s.r.o.

Vaše osobné údaje sú spracúvané a chránené spoločnosťou CRUIZEER s.r.o. so sídlom Kladnianska 72, 82105, Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 52 130 266, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: s.r.o. , vložka č.: 134829/B. Podľa znenia aktuálneho zákona má spoločnosť CRUIZEER s.r.o. postavenie prevádzkovateľa.

2. Ako a aké osobné údaje spracúvame

Aby sme mohli efektívne vykonávať prevádzkovanie internetového obchodu a mohli Vám prinášať súťaže, doručovať novinky,posielať tovar a vykonávať ďalšie úkony nevyhnuté pre fungovanie internetového obchodu potrebujeme od vás zbierať určité osobné údaje. Rešpektujeme Vaše súkromie a preto spracúvame iba údaje nevyhnuté na výkon našej činnosti v súlade s účinnými zákonmi a nariadeneniami. Do tejto kategórie spracúvaných údajov spadajú nasledovné:

 • Nevyhnutné údaje ako meno a priezvisko, adresa bydliska, (V prípade živnostníkov IČO)
 • Kontaktné údaje ako telefónne číslo, adresa doručenia,e-mail
 • Vašu históriu nákupu a aktivity na našich stránkach
 • Informácie súvisiace s našou komunikáciou, e-mailovou, na sociálnych médiách, sms, telefonicky a všetky ďalšie druhy komunikácie v elektronickej, alebo písomnej podobe. Tieto informácie sa týkajú hlavne vašich objednávok, reklamácií, podnetov, upozornení, sťažností a ďalších dôvodov v rámci ktorých prebiehal medzi Vami a spoločnosťou CRUIZEER s.r.o. určitý druh komunikácie spojený v výkonom prevádzkovania internetového obchodu
 • Informácie poskytnuté pri platbách- transakčné údaje, číslo platobnej karty alebo iné finančné informácie spojené s transakciami.
 • Informácie poskytnuté pri účasti na propagačných akciách, pokiaľ sa rozhodnete sa ich účastniť. V prípade propagačných akcií a súťaží informujeme znova o spôsobe spracúvania vašich údajov a budeme od Vás znova žiadať súhlas na ich spracúvanie

3. Dôvody spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame z 3 hlavných dôvodov:

 • Na uzatváranie kúpnych zmlúv ktorých predmetom je predaj,kúpa a doručenie tovaru z nášho internetového obchodu. Primárne sa jedná o spracovanie objednávok a informácií s nimi spojenými, ako meno a priezvisko, adresa doručenia, fakturácia, daňové doklady a pod.
 • Na plnenie zákonných povinností, zákon nám určuje povinnosti na ktorých výkon je nevyhnutné pracovať aj s Vašimi osobnými údajmi, napríklad potrebujeme Vaše údaje pre prípadné reklamácie ktoré by mohli nastať. Taktiež sú napríklad nevyhnutné pre vedenie účtovníctva
 • Na účely marketingovej propagácie, prispôsobenia reklám a informovania o našich produktoch a propagačných akciách

4. Právny základ na spracúvanie údajov podľa Nariadenia a zákona

Právne základy spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame zákonne na základe nasledovných právnych základov:

 • Je to nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy pokiaľ ste vytvorili objednávku na internetovom obchode www.cruizeer.com
 • Plnenie našich zákonných povinností (viď bod 3.)
 • Vaše a naše oprávnené záujmy
 • Váš súhlas so spracovaním osobných údajov. V prípade, že ste nám udelili súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov máte kedykoľvek právo ho odvolať

5. Kto má prístup k vašim osobným údajom

Pri výkone našej činnosti vznikajú situácie kedy je nevyhnutné sprístupniť Vaše údaje ďalším subjektom (napríklad pošte). Dávame veľký dôraz na to aby Vaše údaje neboli sprístupnené subjektom u ktorých nie je istota ochrany Vašich údajov zabezpečená.

Okruh príjemcov:

 • Kuriérske a prepravné spoločnosti (hlavne Slovenská Pošta a.s. Partizánska cesta 9, 975 99, Banská Bystrica)
 • Advokátska a právna kancelária (v prípade súdnych sporov)
 • Marketingové agentúry
 • Účtovné spoločnosti
 • Súdy a orgány činné v trestnom konaní

6. Ako dlho máme prístup k vaším údajom

Vaše osobné údaje neuchovávame dlhšie ako je nevyhnutné na účely ich využitia, to znamená, že dĺžka uchovania sa líši podľa právneho základu ich spracovania nasledovne:

 • Plnenie zmluvy, vaše údaje sú spracované po celú dobu trvania zmluvného vzťahu. To znamená aj vrátane doby počas ktorej máte právo na reklamáciu (pre presné detaily viď. Reklamačný poriadok). Pokiaľ pride k ukončeniu zmluvy, nebudeme naďalej uchovávať vaše osobné údaje, pokiaľ neexistuje iný právny základ ktorý by dával dôvod na spracovávanie Vašich osobných údajov.
 • Plnenie zákonných povinností, vaše údaje sú spracované po dobu určenú účinnými právnymi predpismi
 • Vaše a naše oprávnené záujmy, údaje sú spracované po dobu trvania oprávneného záujmu
 • Váš súhlas, budeme Vaše osobné údaje spracúvať po dobu na ktorú ste nám súhlas udelili. Pokiaľ súhlas predčasne zrušíte, nebudeme naďalej spracovávať Vaše osobné údaje. V prípade propagačných akcií sú podmienky a dĺžka trvania súhlasu uvedené v podmienkach propagačnej akcie.

7. Vaše práva spojené s naším spracúvaním vašich údajov

Zákony ako aj Nariadenie (GDPR) Vám udeľujú viaceré práva, ktoré poskytujú inštitút ochrany proti zneužitiu vašich osobných údajov. Jedná sa o nasledovné práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom – máte právo od nás žiadať informáciu či a akým spôsobom spracúvame Vaše osobné údaje a to hlavne prečo spracúvame Vaše údaje, aké údaje spracúvame, komu môžu byť, prípadne budú údaje poskytnuté, ako dlho budeme vaše údaje spracúvať a pod.
 • Právo na opravu osobných údajov – máte právo žiadať opravu údajov ktoré boli zadané nesprávne, prípadne neúplne
 • Právo na výmaz osobných údajov – máte právo aby sme vymazali Vaše osobné údaje pokiaľ už nie sú potrebné na účel, na ktorý boli získané a/alebo spracúvané, odvolali ste svoj súhlas a neexistuje iný právny základ na ich spracúvanie,boli spracúvané nezákonne, musia byť vymazané podľa práva Slovenskej Republiky alebo práva Európskej Únie alebo namietate voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záuju alebo oprávneného záujmu a neprevažujú žiadne právne dôvody na ich spracúvanie
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – máte právo aby sme Vaše osobné údaje spracúvali len na nevyhnutné zákonné dôvody
 • Právo na prenosnosť osobných údajov- máte právo požiadať nás o poskytnutie Vašich osobných údajov inému prevádzkovateľovi pokiaľ je toto spracúvanie osobných údajov založené na vašom súhlase
 • Právo na odvolanie súhlasu- máte právo kedykoľvek odvolať váš súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov
 • Právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania – máte právo požiadať aby individuálne rozhodovanie bolo voči vám neúčinné

8. Kontaktné informácie

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky ohľadom spracovania vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať nasledovnými spôsobmi:

E-mail: cruizer@fckthem.com

Poštová Adresa: Grösslingová 7152/5, 811 09 Bratislava